Kéisowend

Kéisowend zu Gonnereng

Freides, den 7. Februar 2020 vun 19:00 Auer un am Festsall vun der Gonnerenger Schoul

Kéisbuffet mat engem Stéck Taart : 22 €
Kannerteller (8 - 12 Joer) : 12 €
Teller aus der Haascht mat engem Stéck Taart : 18 €

Umeldungen bis den 1. Februar 2020 beim Jean-Paul Schintgen um 621 16 46 34 oder jpschint@pt.lu

Wichteg: d’Umeldung gëllt eréischt nom Virement op de Kont vum Duerfclub :

IBAN LU86 0019 2555 7155 4000 (BCEE)

* * *

Soirée Fromage à Gonderange

Vendredi, 7 février 2020 à partir de 19:00 heures à la salle des fêtes de l’école de Gonderange

Buffet de fromage suivi d’un morceau de tarte : 22€
Assiette Enfants (8 - 12 ans) : 12 €
Assiette de Jambon suivi d’un morceau de tarte : 18 €

Inscriptions jusqu’au 1 er février 2020 chez Jean-Paul Schintgen au 621 16 46 34 ou jpschint@pt.lu

Important: l’inscription est uniquement valide après virement au compte du Duerfclub :

IBAN LU86 0019 2555 7155 4000 (BCEE)

* * *

Cheese Evening in Gonderange

Friday, 7 th February 2020 starting at 19:00 hour at the Ballroom of the Gonderange school

Cheese buffet and a piece of tart : 22 €
Childrens plate (8 - 12 years) : 12 €
Ham plate and a piece of tart : 18 €

Reservations until 1 st february 2020 at Jean-Paul Schintgen Phone 621 16 46 34 or Mail jpschint@pt.lu

Important: the reservation is only valid after the money transfer to the Duerfclub account :

IBAN LU86 0019 2555 7155 4000 (BCEE)