Freides, den 2. Februar 2024 vun 19:00 Auer un am Festsall vun der Gonnerenger Schoul

  • Kéisbuffet (och laktosefräi – bäi der Reservatioun uginn) mat engem Stéck Taart 25 €
  • Teller aus der Haascht (mat repasse) an engem Stéck Taart 25 €
  • Kannerteller (8 – 12 Joer) 12 €

Umeldungen bis den 28. Januar 2023 beim Jean-Paul Schintgen um 621 16 46 34 oder jpschint@pt.lu

Wichteg: d’Umeldung gëllt eréischt nom Virement oder Digicash / Payconiq op de Kont vum Duerfclub :

IBAN LU86 0019 2555 7155 4000 (BCEE)


Soirée Fromage à Gonderange

Vendredi, 2 février 2024 à partir de 19:00 heures à la salle des fêtes de l’école de Gonderange

  • Buffet de fromage (également sans lactose – à indiqquer lors de la réservation) suivi d’un morceau de tarte 25 €
  • Assiette de charcuterie (avec repasse) suivi d’un morceau de tarte 25 €
  • Assiette enfants (8 – 12 ans) 12 €

Inscriptions jusqu’au 28 janvier 2024 chez Jean-Paul Schintgen au 621 16 46 34 ou jpschint@pt.lu

Important: l’inscription est uniquement valide après virement ou Digicash / Payconiq au compte du Duerfclub :

IBAN LU86 0019 2555 7155 4000 (BCEE)


Cheese Evening in Gonderange

Friday, 2rd February 2024 starting at 19:00 hour at the Ballroom of the Gonderange school

  • Cheese buffet (lactose-free cheese available – please ask at reservation) and a piece of tart 25 €
  • Smokehouse plate (with refill) and a piece of tart 25 €
  • Childrens plate (8 – 12 years) 12 €

Reservations until 28th january 2024 at Jean-Paul Schintgen by phone 621 16 46 34 or mail jpschint@pt.lu

Important: the reservation is only valid after the money transfer or Digicash / Payconiq to the Duerfclub account :

IBAN LU86 0019 2555 7155 4000 (BCEE)