Vizfest 2022

Sonndes, den 16. Oktober 2022

Am Festsall an am Schoulhaff vun der Gonnerénger Schoul

Verkaf vu frëschem an agekachtem Viz. Fir Iessen vum Grill, Zaloten an Dessert vum Buffet souwéi Drénken ass gesuergt


Sonntag, 16. Oktober 2022 im Festsaal und Schulhof der Gonderinger Schule

Verkauf von frischem und eingekochtem Apfelsaft. Für Essen vomGrill, Salat- und Dessertbuffet sowie Getränke ist gesorgt


Dimanche, 16 octobre 2022 dans la salle des fêtes et la cour de l’école de Gonderange

Vente de jus de pommes frais et pasteurisé. Toute la journée: Boissons fraîches, BBQ, buffet de salades et desserts


Sunday, 16th october 2022 at the Ballroom and the courtyard of the Gonderange Primary School

Sale of fresh and boiled down Apple Juice. Beverages, BBQ, salad and dessert buffet all day long