Meekranz

Méindes, den 1. Mee 2023 zu Gonneréng

Eis Aktivitéiten
am Laaf vum Joer

Ausfluch

Vun Zäit zu Zäit fueren mer zesummen en Ausfluch machen wou mer dann verschidden Aktivitéiten zesummen ënnerhuelen.

Weider Infos

Party

Vun Zäit zu Zäit feieren mer och Party’en, entweder bäi engem vun eis an der Scheier oder am Restaurant.

Weider Infos

Hämmelsmarsch

Fir d’Kiermes am November ginn mer mat der Bierger Musek duerch Gonnereng fir de Leit eng schéin Kirmes ze wënschen.
Dëst Joer ass daat
Samsdes, den 11. November 2023

Weider Infos

Verschiddenes

Niewt denen Aktivitéiten hun mer och mol die eng oder aner Aktivitéit déi nött zu eisem festen Kalenner gehéiert.

Weider Infos